Kto sme

Spoločnosť STAFIN s.r.o. v mene konateľa Ing. Antona Schwartza, Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté údaje, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vášho dopytu, resp. objednávky a vystavení účtovných dokladov.

Web stránka www.schwartz.sk je prevádzkovaná ako prezentačná stránka, nespĺňa funkčné parametre e-shopu, na tejto stránke sa nerealizuje internetový predaj produktov a neposkytujú sa možnosti realizácie platobného styku. Nie je podporovaný modul „NEWSLETTER“ – rozosielanie meilových ponúk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Zber informácii o zákazníkoch a ich uchovávanie sú realizované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Spoločnosť STAFIN s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

K osobným údajom našich zákazníkov pristupujeme citlivo a profesionálne, Vaše súkromie považujeme za dôverné :

 • Prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Uloženie údajov je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom na úložnom médiu, ktoré je uložené v našom trezore, mimo pripojenia na internet.
 • S uvedenými údajmi neprichádza žiadny pracovník mimo konateľa spoločnosti STAFIN s.r.o. do styku.
 • Aby sme boli schopní zabezpečiť pre Vás naše služby na profesionálnej úrovni, v plnom rozsahu k Vašej spokojnosti, potrebujeme získavať niekoľko informácií:
 • Pri zasielaní dopytov na www.schwartz.sk sa nevyžaduje registrácia, svoje údaje poskytujete v kontaktnom formulári, dopytoch, resp. e-mailovou komunikáciou jednorázovo.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vášho dopytu.
 • Nevyužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením Vášho dopytu, doručením objednávky, prípadne reklamácie, ak ste ju uplatnili.
 • Nerozosielame reklamné a propagačné meily.
 • Nevytvárame súbory cookies.

Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), e-mail, telefónne číslo
Firemné objednávky: názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mail, telefónne číslo

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. 

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený. 

Aké práva máte nad svojimi údajmi 

Ak na tejto webovej stránke zadávate svoje osobné údaje podliehajúce smernici GDPR, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. 

Dôvod získavania údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku, dopyt. Z tohto dôvodu je zákazník povinný poskytnúť všetky požadované údaje pre účely realizovania objednávky, dopytu.  

Osobné údaje nie sú spoločnosťou STAFIN s.r.o. poskytované žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru pre prepravné spoločnosti:
Slovenská pošta, a.s., IČO: 26 631 124. Rozsah poskytovaných údajov – meno príjemcu, adresa doručenia, telefónny kontakt a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná prepravná spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. 

Práva a povinnosti dotknutej osoby 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba (zákazník) má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z platných zákonov, elektronickou poštou na našej elektronickej adrese [email protected] písomne, alebo písomne na adrese sídla spoločnosti: STAFIN s.r.o., Ing. Anton Schwartz, Hlavná 9/12, 040 01 Košice. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Registrácia informačného systému

Prevádzkovateľ web stránky www.schwartz.sk, spoločnosť STAFIN s.r.o., má informačný systém v ktorom spracúva osobné údaje svojich klientov/zákaznikov registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z.z.  

STAFIN s.r.o. – prevádzkovateľ web stránky www.schwartz.sk